Klage og ankevejledning

Klager over afgørelser

Klager over afgørelser truffet af Q-Kontrol, sendes skriftligt til:

Q-Kontrol ApS

Magnoliavej 4
5250 Odense SV

info@qkontrol.dk

Q-Kontrol sender kvittering til klageren inden 10 arbejdsdage efter modtagelse af klagen. Af kvitteringen fremgår det, hvor lang behandlingstid der kan forventes, hvis der ikke kan svares umiddelbart. Hvis Q-Kontrol efter behandling af klagen fastholder afgørelsen kan klageren anke afgørelsen til Sikkerhedsstyrelsen.

Anke

Anke over en Q-Kontrol afgørelser omhandlende

Suspendering eller inddragelse af godkendelsesbevis, herunder indskrænkelse,
Godkendelsesproces i øvrigt,
Manglende anbefaling om godkendelse af Kvalitetsstyringssystem,
Manglende anerkendelse af ansøgning,

Kan indklages til Sikkerhedsstyrelsens afgørelse. Dette skal ske skriftligt og anken skal sendes til:

Sikkerhedsstyrelsen
Nørregade 63
6700 Esbjerg

Samt kopi til

Q-Kontrol ApS
Magnoliavej 4
5250 Odense SV

Anken skal indeholde alle relevante oplysninger, navn på kontrolinstans, afgørelse der indankes, dato for afgørelse, m.m.

Der gøres opmærksom på at klager, der ønskes indklaget for Sikkerhedsstyrelsen, skal være Sikkerhedsstyrelsen i hænde senest fire uger efter Q-Kontrols afgørelse er meddelt til kunden.