Hvem er vi?

Mission.

Det er virksomheden mission at efterleve de retningslinjer der er fastlagt af sikkerhedsstyrelsen for at udføre 3 partskontrol af virksomheder der udfører autorisationskrævende arbejder.

Q-kontrol ApS er i år 2000 af Danmarks Gasmateriel Prøvning (i dag Sikkerhedsstyrelsen) godkendt som kontrolinstans i medfør af lov nr. 206 af 27. marts 2000 (i dag Lov nr. 401 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet af 28. april 2014) med ret til efterprøvning og godkendelse af kvalitetsstyringssystemer for autoriserede Vvs-installatører og godkendte kompetente virksomheder på gasområdet. Selskabet er i foråret 2002 endvidere godkendt til at varetage nævnte opgaver indenfor kloakområdet (autoriserede kloakmestre). Og i juli 2009 godkendt til El-området.

Virksomheder, der ønsker at opnå og/eller fortsat ønsker at opretholde ret til at udføre autorisations-krævende arbejder indenfor gas-, vand-, sanitet og Kloak samt El-området skal i henhold til Lov nr. 401 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet af 28. april 2014 bl.a. anvende et godkendt kvalitetsstyringssystem eller være omfattet af en særlig tilsynsordning gældende for vand- og afløbsområdet.

I 2009 er navnet på virksomheden ændret fra Vvs- branchens kvalitetskontrol ApS til Q-kontrol ApS af den årsag at have et bedre dækkende navn ved etablering af nye forretningsområder.

Vision

Q-kontrol ApS vil være så professionelle i deres performance og ydelser at kunderne alligevel vil vælge Q-kontrol ApS som samarbejdspartner, selv om lovkravet om overvågning og godkendelse af kvalitetssikringssystemer skulle bortfalde.
Med baggrund i ovenstående stilles der store krav til medarbejderne i Q-Kontrol, og kun engagerede og dygtige medarbejdere kan løse den opgave, det er at skabe tilfredse kunder, som fortsat ønsker vores ydelser, og som anbefaler Q-Kontrol som kontrolinstans overfor andre ligestillede virksomheder.

Værdier

De overordnede personalepolitiske mål
Den overordnede målsætning er, at Q-kontrol´s medarbejdere kan løse nuværende og fremtidige arbejdsopgaver på et højt fagligt og ressourcemæssigt effektivt niveau.
Det er personalepolitikkens mål at understøtte den overordnede målsætning for Q-kontrol´s personalepolitikken medvirker samtidig til at skabe en attraktiv arbejdsplads og fremme trivsel og gensidig forståelse i Q-kontrol.

Trivsel, værdier og omsorg
Ledelsen skaber rammerne for et homogent arbejdsliv for den enkelte medarbejder – det hele menneske – og gennem motivation og medindflydelse inspirerer medarbejderne til at udvikle såvel det fysiske som psykiske arbejdsmiljø.

Godkendelse og efterprøvning af kvalitetsstyringssystemer

Enhver virksomhed, der med reference til Lov nr. 401 om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakområdet af 28. april 2014 tilmelder sig ordningen for godkendelse og efterprøvning af sit kvalitetsstyringssystem hos et af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kontrolorgan, skal udarbejde en beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringsaktiviteter og have denne beskrivelse godkendt hos det valgte kontrolorgan.

Beskrivelsen skal, udarbejdes jævnfør Bekendtgørelse nr. 545 om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet for at kunne opnå godkendelse, opfylde en række af Sikkerhedsstyrelsen stillede minimumskrav til omfang og indhold. Ved anmodning om godkendelse af den indsendte systemdokumentation forpligter virksomheden sig til at indarbejde og efterleve de beskrevne rutiner i praksis; herunder bl.a. at udføre behørig dokumentation af alle udførte autorisations-krævende arbejder.

Endvidere forpligter virksomheden sig til løbende at gennemføre opfølgning og vedligeholdelse af kvalitetsstyringssystemet samt at dokumentere resultatet heraf. Virksomheden vil efter godkendelse, minimum én gang hvert andet år, blive efterprøvet af det valgte kontrolorgan m.h.t. om der til stadighed synes at være overensstemmelse mellem den godkendte systembeskrivelse og den måde, hvorpå virksomheden arbejder i praksis.

Q-kontrol ApS har udarbejdet en model af en kvalitetsstyringshåndbog, der, efter korrekt udfyldelse i virksomheden, vil kunne godkendes og forholdsvis nemt implementeres i den enkelte virksomhed. I størrelsesordenen 90 – 95 pct. af de fra Sikkerhedsstyrelsen’s side stillede minimumskrav til systemdokumentationen er forhåndsopfyldt i den modelhåndbog, som fremsendes til de virksomheder, der tilmelder sig efterprøvning og godkendelse af deres kvalitetsstyringssystemer hos Q-kontrol ApS.

Den enkelte virksomhed skal således som minimum “kun” beskrive virksomhedens stamdata (Virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer, virksomhedsform, ejerskab m.m.), forretningsgrundlag, organisations- og ansvarsforhold, kvalitetspolitik og -målsætninger etc. svarende til i størrelsesordenen 15 – 20 pct. af den totalt set krævede system-beskrivelse.

Mangfoldighed, viden og kompetencer

Mangfoldighed
Bredden i personalets sammensætning, tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere, skabelse af grundlag for øget fornyelse og kreativitet samt udvikling af et trygt og behageligt arbejdsklima er faktorer til styrkelse af konkurrenceevne overfor andre.

Denne mangfoldighed sikres gennem fortsættelse og udvikling af medarbejdernes medbestemmelse på arbejdets tilrettelæggelse, opgavedefinition og -løsning, efteruddannelse samt i nogen grad arbejdstid. Sikring af mangfoldigheden blandt medarbejderne på alder samt køn skal ligeledes være i fokus.

Der tilstræbes reel ligestilling uanset køn under hensyntagen til arbejdsfunktion i alle forhold.

Viden, kompetencer og uddannelse
Udvikling af viden og kompetencer skal sikre en udviklende og effektiv arbejdsplads, således at Q-Kontrol kan imødekomme fremtidige udfordringer.

Godkendt kontrolinstans

Q-kontrol ApS er godkendt som kontrolinstans af Sikkerhedsstyrelsen jf. Bekendtgørelse nr. 1461af 19. december 2014 om godkendelse af kontrolinstanser til godkendelse og efterprøvning af kvalitetsledelsessystemer for autoriserede og godkendte virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet

med ret til:

  • Godkendelse og overvågning af kvalitetsstyringssystemer hos autoriserede vvs-installatører, kloakmestre, el-installatører, kompetente virksomheder på gas, vand og sanitetsområdet, samt Ve-installatører og Bedrebolig.
  • At føre tilsyn med konkret udførte installationer i henhold til den særlige tilsynsordning på vand- og afløbsområdet.
  • Q-kontrol ApS har indgået overvågningsaftaler med et meget stort antal af de autoriserede El og vvs-installatører samt kloakinstallatører i Danmark.